เสาวภาค สุขสินชัย

เสาวภาค สุขสินชัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


saowapak.suk@mahidol.ac.th
421-1345, + 66 (0) 89 921 2190 (มือถือ)
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Miscarriage Among Displaced People:A Case Study Of Karen Women In Tak Province,Thailand.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :