เสาวนิจ รัตนวิจิตร

เสาวนิจ รัตนวิจิตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
(02) 441-9546, (01) 822-2740, (09) 205-8740
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของสถานภาพสตรีและศาสนาโรมันคาทอลิกต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีคาทอลิกในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :