เสกสรร สิริผดุง

เสกสรร สิริผดุง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลติดต่อ


sawat_fabulous@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF BUDDHIST VALUES AND ITS EFECTS ON THAI ADOLESCENTS’ RISK BEHAVIORS
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof. Emeritus Dr.Aphichat Chamratrithirong
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc.Prof. Dr. Rossarin Gray, Dr. Kerry Richter
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์

Siriphadung, S. (2019). Intergenerational Transmission of Religiosity and the Reduction of Thai Adolescent Risk Behaviors. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 27(2), 139-152.