เรืองยศ รัตนอุรดินทร์

เรืองยศ รัตนอุรดินทร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2533

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ผลกระทบของระดับการพัฒนาหมู่บ้านชนบท ต่ออัตราตายของทารกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :