เพ็ญนภา แสนกล้า

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลติดต่อ


pennapa_205@hotmail.com
-
-

ข้อมูลส่วนตัว


ทดสอบ 1

วิทยานิพนธ์


ทดสอบ 2

ผลงานที่ตีพิมพ์


ทดสอบ 3

แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา


ทดสอบ 4