เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


phechnoi.s@psu.ac.th
898797469
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : คุณภาพชีวิตของแรงงานย้ายถิ่นในอุตสาหกรรมยางพารา : จังหวัดสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Boonlert Leoprapai
ที่ปรึกษาร่วม :
External :