เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2528

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยทางประชากรที่กำหนดการใช้บริการสุขภาพอนามัย : การศึกษาที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :