เบญจวรรณ นิลคง

เบญจวรรณ นิลคง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


boomwooq@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของจิตสาธารณะและความไว้วางใจทางสังคมที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :