เบญจมาศ เป็นบุญ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลติดต่อ


benjafong@gmail.com
-
-

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : THE IMPACT OF TRANSNATIONAL LABOR MIGRATION ON MENTAL HEALTH OF LEFT-BEHIND FAMILY: CARE DRAIN AND CARE CHAIN SITUATION IN THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc. Prof. Dr.Aree Jamplaklay
ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr. Patama Vapattanawong, Assoc. Prof. Dr. Kanchana Tangchonlatip
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์
 
Penboon, B., Jampaklay, A., Vapattanawong, P., & Zimmer, Z. (2019). Migration and absent fathers: Impacts on the mental health of left-behind family members in Thailand. Asian and Pacific Migration Journal28(3), 271-299.