เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ

เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
083-815-2997
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ภาวะเจริญพันธุ์ของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :