เจตพล แสงกล้า

เจตพล แสงกล้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


jettapon_23@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว กรณีศึกษาในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณี วงษ์เอก
ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย
External : อาจารย์ ดร. อุษณีย์ พึ่งปาน

แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา


ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557