เกียรติศักดิ์ พาชิยานุกูล

เกียรติศักดิ์ พาชิยานุกูล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาแนวโน้มภาวะการมีงานทำและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแรงงานระดับอุดมศึกษาที่ภาคธุรกิจเอกชนต้องการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :