เกศรินทร์ รุ่งเรืองมณีรัตน์

เกศรินทร์ รุ่งเรืองมณีรัตน์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2537

ข้อมูลติดต่อ


-
585-4035,01-9011484
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Determinants Of Contraceptive Method Choice: A Comparative Study Of Permanent, Semiper-Manent And Temporary Methods
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :