อุไร โชติกูล

อุไร โชติกูล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของครอบครัวต่อค่านิยมของเยาวชนไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :