อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


umaporn.pat@mahidol.ac.th
2772341, 6221655
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความไม่เท่าเทียมและการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการจัดการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : KRITAYA ARCHAVANITKUL
ที่ปรึกษาร่วม : ROSSARIN GRAY, LINDY B. WILLIAMS
External :