อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล (รักจรรยาบรรณ)

อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล (รักจรรยาบรรณ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


nawarat_petch@hotmail.com
815766851
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อายุขัยเฉลี่ยที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพในประชากรสูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : PRAMOTE PRASARTKUL
ที่ปรึกษาร่วม : MARK D. HAYWARD, VARACHAI THONGTHAI, SUREEPORN PUNPUING, ROSSARIN GRAY
External :