อุดม ศิรพฤกษ์พงศ์

อุดม ศิรพฤกษ์พงศ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2531

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การปรับปรุงระบบการรวบรวมและรายงานสถิติทางการทะเบียนราษฎร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :