อุดม พรหมแก้วงาม

อุดม พรหมแก้วงาม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับโอกาสในการศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ ระดับที่ 4 ของผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ศึกษากรณีจังหวัดลำปาง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :