อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลติดต่อ


honeyum@gmail.com
-
Thailand

ข้อมูลส่วนตัว


Biography:

Udomluk Ratchasombat is a lecturer in Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus, Thailand. Her educational background is in the field of Mathematics and Statistics, that is, Master degree in Statistics, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University and Bachelor degree in Faculty of Science (Mathematics), Mahidol University. Now she has a good opportunity to apply her previous knowledge to the current study, PhD in Demography. Her interest area includes the impact of demographic change on child well-being, statistics, and quantitative research methods.