อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : SOCIO-ECONOMIC-DEMOGRAPHIC FACTORS, HEALTH STATUS AND EXERCISE OF THAI POPULATION
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc.Prof. Dr.Rossarin Gray, Asst. Prof. Dr.Pojjana Hunchangsith
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์

Siramaneerat, I., & Sawangdee, Y. (2015). Socioeconomic-demographic factors and health-risk behaviors in the Thai population. Journal of Health Research29(6), 457-463.