อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ

อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


Ittipong_456@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ทหารกับคน:บนเส้นทางการสร้างระเบียบวินัยและการต่อต้าน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล
External : รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน