อารี จำปากลาย (อูเด็น)

อารี จำปากลาย (อูเด็น)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2534

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การวิเคราะห์ภาวะสมรส และภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยมุสลิมภาคใต้ พ.ศ. 2518-2530
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :