อาจยุทธ เนติธนากูล

อาจยุทธ เนติธนากูล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


ardyuth@hotmail.com
9400264
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ และความเป็นธรรมในการใช้บริการสุขภาพ ของประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการ เฝ้าระวังทางประชากรจังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : KUSOL SOONTHORNDHADA
ที่ปรึกษาร่วม : AREE PROHMMO, PUNGPOND RUKUMNUAYKIT
External :