อาคม โสมอินทร์

อาคม โสมอินทร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2542

ข้อมูลติดต่อ


-
(02) 519-8292, (01) 308-2489, (152) 166-456, 02-5217594
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีผลกระทบต่อการบริโภคน้ำสะอาดในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Kusol Soonthorndhada
ที่ปรึกษาร่วม :
External :