อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


anlayas@yahoo.com
075-345746, มือถือ 086-6081244
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2550 : การเปลี่ยนแปลงและตัวกำหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Kusol Soonthorndhada
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Anlaya Smuseneeto, Kusol Soonthorndhada.
The Impact of Health Factors on Financial Security among the Thai Elderly in 2002 and2007.. Journal of Health Research . Vol25,No.1 (March) 2011. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS