อับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ

อับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


aziz6922@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การย้ายถิ่นของพ่อแม่กับพฤติกรรมของลูกในถิ่นต้นทาง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc. Prof. Dr.Aree Jampaklay
ที่ปรึกษาร่วม :
External :