อัณณ์ญาดา กาลารา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลติดต่อ


anyada.kal@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย
QUALITY OF WORKING LIFE OF ELDERLY WORKERS IN THAILAND

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา