อัญชลี อินทรียงค์

อัญชลี อินทรียงค์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2534

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่โครงการอุทยานประวัตศาสตร์ : ศึกษากรณีชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :