อัญชลี คติอนุรักษ์

อัญชลี คติอนุรักษ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาชายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :