อัคษราภัค หลักทอง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลติดต่อ


lucktong@yahoo.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : THE IMPACT OF PARENTAL, PEER, AND SCHOOL ATTACHMENT ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF EARLY ADOLESCENTS IN THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Emeritus Dr. Aphichat Chamratrithirong
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr. Aree jampaklay, Asst. Prof. Dr. Umaporn Pattaravanich
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์

Lucktong, A., Salisbury, T. T., & Chamratrithirong, A. (2018). The impact of parental, peer and school attachment on the psychological well-being of early adolescents in Thailand. International Journal of Adolescence and Youth23(2), 235-249.