อัครเดช ร้องแก้ว

อัครเดช ร้องแก้ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลสถานบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :