อลงกรณ์ เปกาลี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลติดต่อ


alongkorn.pek@mahidol.edu; along.pe@gmail.com
66862360060
-

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : SUCCESSFUL AGING IN THAILAND: AN APPLICATION OF ROWE AND KAHN’S MODEL TO THAI OLDER PEOPLE
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Rossarin Gray
ที่ปรึกษาร่วม : Asst. Prof. Dr. Jongjit Rittirong, Prof. Dr. Berit Ingersoll-Dayton, Asst. Prof. Dr. Marc Voelker
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

Pekalee, A., Ingersoll-Dayton, B., Gray, R. S., Rittirong, J., & Völker, M. (2020). Applying the Concept of Successful Aging to Thailand. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 28(2), 175-190.
 
Area of your interest:
Health Promotion, Aging, Health Behavior, Education