อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์

อรุณรุ่ง บุญธนันตพงศ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พฤติกรรมและตัวชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะนำไปสู่ความต้องการหย่าร้าง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :