อรรถกร สมแวง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลติดต่อ


attakorn.som@student.mahidol.ac.th
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มผู้มีความ หลากหลายทางเพศ: ข้อมูลจากการสำรวจออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ