อรพรรณ โพธิ์อ่อง

อรพรรณ โพธิ์อ่อง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


love_jonaja@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : กระบวนการทางพฤติกรรมในการอุปโภคและบริโภคที่ส่งผลให้เกิดหนี้สินของชาวนา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :