อรทัย หรูเจริญพานิช

อรทัย หรูเจริญพานิช

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
5036511
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ที่มีต่อประชากรไทย:ศึกษากรณีผลกระทบทางด้านประชากรและผลกระทบต่อเด็ก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : APHICHAT CHAMRATRITHIRONG
ที่ปรึกษาร่วม : PRAMOTE PRASARTKUL, PHILIP GUEST
External :