อรณี ฝูงวรรณลักษณ์

อรณี ฝูงวรรณลักษณ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


nipa.roj@mahidol.ac.th
089-789-8629
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : สถานภาพการทำงานและแบบแผนของอายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่โดยไม่ทำงาน ของผู้สูงอายุไทยช่วงปี ค.ศ.1990-2000
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : KUSOL SOONTHORNDHADA
ที่ปรึกษาร่วม : CHANYA SETHAPUT, ROSSARIN GRAY
External :