อมรรัษฏ์ บุนนาค

อมรรัษฏ์ บุนนาค

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


1970morn@gmail.com
897720337
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2503) : การคาดประมาณและเหตุการณ์จำลอง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Rossarin Gray
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Amornrat Bunnag,Rossarin Soottipong Gray,Peter Xenos.
Toward an Historical Demography of Thailand. . Journal of Population and Social Studies . Volume 20,Number 2,January 2012 .

ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS