อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลติดต่อ


amonrat.fairy@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความพึงพอใจในการทำงานของแรงงานข้ามชาติจังหวัดสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัมพร โห้ลำยอง
External : อาจารย์ ดร. สวรัย บุณยมานนท์

แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา


ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557