อนันต์ วงศ์ขจรศักดิ์

อนันต์ วงศ์ขจรศักดิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เงินส่งกลับ:กรณีศึกษาแรงงานไทยที่กลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างสัญญาจ้าง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :