อดิสร สมเจริญสิน

อดิสร สมเจริญสิน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2537

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของความรู้และทัศคติในเรื่องเอดส์ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ใบมีดโกนของช่างตัดผมในเขตพัฒนาการสาธารณสุขที่ 8
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :