อดิศร เจริญยงอยู่

อดิศร เจริญยงอยู่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อของเยาวชนไทยในชนบท
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :