สุวิณี วิวัฒน์วานิช

สุวิณี วิวัฒน์วานิช

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


suvinee@hotmail.com
(02)218-3027 (1003), (02)218-9831, (01) 422-6903
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพที่ต่อเนื่องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :