สุวรรณา สุวรรณประภาพร  (นามณรงค์)

สุวรรณา สุวรรณประภาพร (นามณรงค์)

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2537

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : แบบ แผนการยอมรับสารไอโอดีนเพื่อป้องกันและควมคุมโรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มแม่ บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:การศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :