สุรีนารถ ปรางทอง

สุรีนารถ ปรางทอง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนการเลี้ยงดูบุตร:ศึกษาเฉพาะบุตรที่ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคที่ป้องกันได้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :