สุริยา กาฬสินธุ์

สุริยา กาฬสินธุ์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่อการรับรู้ในการจัดการไฟป่า: ศึกษากรณีชุมชนชาวมูเซอแดง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :