สุริยาพร จันทร์เจริญ

สุริยาพร จันทร์เจริญ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


breathe_999@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การออมของแรงงานวัยก่อนสูงอายุและวัยสูงอายุที่ทำงาน ในระบบและนอกระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :