สุรัสวดี พึ่งสุข

สุรัสวดี พึ่งสุข

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ชีวิตหลังถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการสร้างเขื่อน: กรณีศึกษา โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราช ดำริอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :