สุรชัย พนากิจสุวรรณ

สุรชัย พนากิจสุวรรณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


surachai_panakitsuwan@yahoo.com
086-0451572
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Attitudes Toward Pwa In Work Places In Thailand:Ananalysis Of The Tbca Results,2001.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :