สุมนา ลีลาวณิชกุล

สุมนา ลีลาวณิชกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลติดต่อ


leelavan@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : THE EFFECTS OF RELIGIOSITY AND THE PRACTICES OF RELIGIONS ON THE PERCEPTION OF OLDER PEOPLE AMONG MUSLIMS AND BUDDHISTS IN THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof. Emeritus Dr.Aphichat Chamratrithirong
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof.Dr. Aree Jampaklay, Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์
 
Leelavanichkul, S., Chamratrithirong, A., Jampaklay, A., & Gray, R. (2018). Religiosity, the practices of religions, and the perception of older people among Muslims and Buddhists in Thailand. The International Journal of Aging and Human Development, 86(2), 131-151.